Przejdź do treści

1. Administratorem danych osobowych swoich Pacjentów jest NZOZ Laboratorium Analityczne Probe Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 37-450, przy Al. Jana Pawła II 2F, tel. 668 356 662.

2. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail przetwarzane są:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług m.in. wykonywania badań laboratoryjnych, rejestracji Pacjentów, wydruku wyników badań.
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych m.in. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, wystawianie rachunków i faktur.

3. Dane osobowe dotyczące zdrowia przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zakresie w którym przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Dane przetwarzane są przez lub na odpowiedzialność pracownika, podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.

4. Dane osobowe Pacjenta przekazywane są wyłącznie podmiotom, które działają na nasze zlecenie wyłącznie w celach, o których mówimy w pkt. 2 i 3.

5. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mówimy w pkt. 2 przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji tych celów.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3 przetwarzane beda przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których  realizujemy nasz obowiązek prawny.

7. Pacjent ma prawo do:
a) Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują żadne inne nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania.
b) wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, wskazanych w punkcie 2 i 3.

9. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.